User login

รับข่าวสารผ่าน Facebook

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 59,918
  • Unique Visitor: 7,302

ลิงค์หน่วยงาน สพป.

ลิงค์หน่วยงาน สพม.

โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ)
คณะครูและนักเรียนยุวบรรณารักษ์มาศึกษาดูงานห้องสมุดเกี่ยวกับกิจกรรมห้องสมุด
วันที่24 มิถุนายน พ.ศ.2557

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ทหารเยี่ยมโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
นำโดย  พันโทไตรศักดิ์ ทุมเพชร ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์ และ คณะ     ด้วยโรงเรียนทุ่งมหาเมฆกำหนดให้มีพิธีไหว้ครูและทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 ซึ่งโรงเรียนได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล  เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

ด้วยโรงเรียนได้อนุญาตให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ไปชมภาพยนตร์ เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๕ ตอนยุทธหัตถุ  ซึ่งเป็นเรื่องราวของประวัติความกล้าหาญของพระมหากษัตริย์ไทยที่กอบกู้เอกราชและต่อสู้กับข้าศึกในอดีต  สาระของภาพยนตร์สอดคล้องกับโครงการเยาวชนรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของโรงเรียนจึงกำหนดให้พานักเรียนเข้ารับชมภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวในวัน อังคาร ที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. รอบ ๑๐.๐๐ น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็ก ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม ๓