User login

รับข่าวสารผ่าน Facebook

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 72,965
  • Unique Visitor: 8,344

ลิงค์หน่วยงาน สพป.

ลิงค์หน่วยงาน สพม.

โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ)
คณะครูและนักเรียนยุวบรรณารักษ์มาศึกษาดูงานห้องสมุดเกี่ยวกับกิจกรรมห้องสมุด
วันที่24 มิถุนายน พ.ศ.2557