โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

User login

รับข่าวสารผ่าน Facebook

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 98,517
  • Unique Visitor: 9,866

ลิงค์หน่วยงาน สพป.

ลิงค์หน่วยงาน สพม.

 ด้วยโรงเรียนทุ่งมหาเมฆได้กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2557
     โรงเรียนมีข้อราชการที่จะประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติโดยทั่วกัน เนื่องจากเปิดภาคการศึกษาใหม่ จึงขอเรียนเชิญท่านมาประชุม ใน

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557 
 
ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1- ป.3 (ทั้งนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่ )
ประชุมเวลา 9.00 - 11.30 น.   


ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4- ป.6 (ทั้งนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่ )
ประชุมเวลา13.00 - 14.30 น.


 เป็นต้นไปทีหอประชุมโรงเรียน หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ผลการแข่งขันทุกกลุ่มสาระในงาน
"ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่ 63"
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2556

       โรงเรียนทุ่งมหาเมฆมีความประสงค์จะจัดกิจกรรมกำฬม สทม. สามัคคีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557  เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทรัพยากรชาติ

ชมภาพกิจกรรม

การอบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพในโรงเรียน
โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋ว
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
ณ ห้องประชุมสมาคม
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆชมภาพกิจกรรม

     ด้วยโรงเรียนทุ่งมหาเมฆได้กำหนดงานทอดผ้าป่าการศึกษา และเวียนเทียนวันมาฆบูชาเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนโดยจัดในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สนามโดมโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ


ชมภาพกิจกรรม


ชมภาพกิจกรรม