โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

พบผู้บริหาร

การศึกษาปฐมวัย

ระบบต่างๆ


User login

รับข่าวสารผ่าน Facebook

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 107,943
  • Unique Visitor: 10,337

ลิงค์หน่วยงาน สพป.

ลิงค์หน่วยงาน สพม.

       โรงเรียนทุ่งมหาเมฆมีความประสงค์จะจัดกิจกรรมกำฬม สทม. สามัคคีสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2557  เพื่อเป็นการเสริมสร้างพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทรัพยากรชาติ

ชมภาพกิจกรรม

การอบรมผู้นำนักเรียนด้านสุขภาพในโรงเรียน
โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋ว
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
ณ ห้องประชุมสมาคม
โรงเรียนทุ่งมหาเมฆชมภาพกิจกรรม

     ด้วยโรงเรียนทุ่งมหาเมฆได้กำหนดงานทอดผ้าป่าการศึกษา และเวียนเทียนวันมาฆบูชาเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนโดยจัดในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สนามโดมโรงเรียนทุ่งมหาเมฆ


ชมภาพกิจกรรม


ชมภาพกิจกรรม

ชื่อเรื่อง     รายงานการใช้ชุดฝึกสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

ผู้รายงาน    นายอำนาจ แสงกระจ่าง ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา

สถานศึกษา     โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ

                       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ปีการศึกษา     2555