คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

User login

รับข่าวสารผ่าน Facebook

ลิงค์หน่วยงาน สพป.

ลิงค์หน่วยงาน สพม.

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  

  

  

  

    

   

  

 

  

  

  

 

  

  

  


นายประภาษ รัตนพันธุ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
 
พระสิริธีรคุณ
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ

พระครูโกศลวิบูลกิจ
ผู้แทนภิกษุสงฆ์
กรรมการ

นายแพทย์สิทธิสัตย์  เจียมวงศ์แพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

พันตำรวจโทภูวสิษฏ์  ศิริปริญญานันท์
ผู้ทรวงคุณวุฒิ
กรรมการ

นายบุญสรวง  สุคันธรัตน์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางสุดา  สุวิชาโสภณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางวาลี  จารุพงศ์
ตัวแทนครู
กรรมการ

นางวนิดา  เพ็ชรปัญญา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

 

 

 

นางสาวพัชรีภรณ์  จ้อยจุมพจน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ